Điều khoản Sử dụng

Các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng website này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho trang web của chúng tôi tại thietbigiadinhsaigon.com, và tất cả các trang liên kết với thietbigiadinhsaigon.com, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang web”). Trang web là tài sản của CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH SÀI GÒN. Sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, thêm và / hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để cập nhật về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn trong thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện. xem và cảm nhận” và sắp xếp Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH SÀI GÒN và được bảo vệ bởi luật thương mại, quyền sao chép, luật sáng chế và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh lành mạnh.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không được sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào (bao gồm “phản chiếu”) cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) do CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH SÀI GÒN cung cấp để tải xuống từ Trang web, miễn là bạn (1) không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao như vậy tài liệu, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, và ( 4) không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 15 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn có thể không sử dụng Trang web, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.

Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và Sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.